TEENUSED

  • Insenertehnilised, arhitektuursed ja maastikukuarhitektuursed terviklahendused ideest tulemuseni!
  • Hoonete ja rajatiste ehitusprojektid ja ekspertiisid – eluhooned, kaubandushooned, spordihooned ja rajatised, lao ja tootmishooned, büroohooned, koolid, ühiskondlikud hooned, erihooned ja rajatised;
  • Vesiehitiste projektid ja ekspertiisid – tehisveekogud, kala- ja vähikasvandused, sadamad, veejõujaamad, kalda kindlustised, veehaarded, kalade rändeteede avamine, veekogude tervendamine, sademeveesüsteemid, veevarustus ja kanalisatsioon;
  • Maaparandusehitiste projektid ja ekspertiisid: metsa ja põllumaade kuivendusprojektid, maaparandusteede ehitusprojektid, niisutusprojektid;
  • Erilahendused ja keskkonnaprojektid, nt: Väljakud, platsid, purskkaevud, lasketiirud, hipodroomi rajatised, karjääride kujundamine, vertikaalplaneerimine jne;
  • Maastikuarhitektuursed projektid ja projekti ekspertiisid- büroode ja kortermajade või muude hoonete ümbruse väikerajatised ja haljastus, teemaa haljastus, puhkealade, matkaradade, tehisveekogude ja spordiväljakute kujundamine, mõisaparkide ümberehitamine, keskväljakud ja tänavad;
  • Planeeringute koostamine – Teema ja detailplaneeringute algatamine ja planeerimine, konsultatsioonid, planeeringute järgsed ehitusprojektid;
  • Ehitusprojektidele visualiseeringute koostamine: 3d visualiseeringud, maastikumudelid, 360 kraadised pildid, fototöötlus;

  Idee lahendus ja selle kulutõhusus on suuresti sõltuvuses panustatava ajaga. Kui oled nõus panustama lahenduste läbi töötamiseks piisava ressursi, garanteerime sulle „Beethoveni 9. sümfoonia“ – parima võimaliku lahenduse.

  Meie poolt pakutavad teenused moodustavad terviku, kuid on võimalik tellida ka eraldi konkreetseid teenuseid. Võtame need kokku all oleva skeemiga. Täpsemad teenuste kirjeldused leiad kõrvalt menüüst. Loetletud teenuseid pakume maastikukujunduse, hoonete, sisevete vesiehitiste, maaparanduse ja detailplaneeringute valdkodades. Täpsemat infot valdkondade kohta, kus teenuseid pakume loe tegevusvaldkondade lehelt.

  TEENUSED

  • Tööde teostatavuse hindamiseks
  • Toetuste taotlemiseks

  Enamasti ei ole tellijal alguses lähteülesannet, mistõttu saab iga töö alguse kliendiga konsulteerimisest, mille käigus paneme paika, mida tellija reaalselt vajab, et tema idee teostuks. Konsultatsioonide tulemusena valmib projekti plaan või ka eskiis formuleeritult lähteülesandeks, mis on edasiste projekteerimistööde hinnapakkumise aluseks.

  Konsultatsiooni hind oleneb selleks kulunud ajast.

  TEENUSED

  • Ehitusprojektide ekspertiisid
  • Rajatiste ekspertiisid

  Tellides kelleltki teenuseid, millele järgnevad kulukad ehitustegevused, soovitame tellida ka ekspertiisi. Meilt võite ekspertiise tellida nii projektidele, kui ka valmis ehitistele hoonete, maapranduse, sisevete vesiehitiste ja maastikukujunduse valdkondades. Tavaliselt tellitakse meilt ekspertiis siis, kui probleemid on ilmnenud, ehk siis kui keegi on juba kandnud täiendavaid kahjusid… kuid kas mõistlik ei oleks kuulata sõltumatu inseneri arvamust juba varem – projekteerimisstaadiumis, kui lisakulutused on veel tekkimata?

  Kui näiteks pais läheb allavoolu, on selleks enamasti loogiline selgitus, mis tavaliselt taandub vandalismile, ehitus- ja projekteerimisveale, vääramatule jõule (force majeure) või nende kombinatsioonile. Nii mõnelgi juhul eelnimetatutest on võimalik kahjude tekkimist ennetada, otsides ekspertiisi käigus projekti kitsaskohti.

  On võimalik loota õnnele ja veeta unetuid öid, kuid kas lihtsam ei ole tellida meilt ekspertiis?

  TEENUSED

  • Pinnaseuuringud
  • Topogeodeetilised uuringud
  • Kultuurtehnilised uuringud
  • Hüdrotehnilised uuringud
  • Dendroloogiline hindamine
  • Hoonete termoanalüüs

  Uuringuid on vaja idee teostuse lähteandmete saamiseks. Enamasti teeme uuringuid ise või tellime need partneritelt, keda usaldame – see on kvaliteedi tagamiseks meie jaoks eelistatuim variant. Kui klient tuleb meie juurde varasemalt tellitud uuringutega, võime neid edasiseks tööks kasutada, kuid eelistame uuringud teha või tellida ise. Siis teame täpsemalt, mida meie projekteerijad projekti alustamiseks ja elluviimiseks vajavad. Teeme uuringuid oma valdkondades ka eraldi tööna.

  TEENUSED

  • Eskiisprojektid
  • Eelprojektid
  • Põhiprojektid
  • Tööprojektid
  • Insenertehnilised arvamused

  Projekteerimine on maagia, mille käigus pannakse kliendi idee klappima füüsikaliste seaduste, ametkondade nõudmiste ja üldsuse huviga nii, et kliendi soov oleks parimal seaduslikul viisil ehitajate poolt teostatav. Koostame eskiisprojekte mõtete paberile panemiseks, eelprojekte ehitusloa või toetuste taotlemisteks, põhiprojekte kui ka detailseid tööprojekte. Seda kõike vastavalt kliendi soovile ja vajadusele.

  TEENUSED

  Tegeleme projekteerimise juhtimisega. Projektijuht on projekti terviklikkuse ja eri osade kokkusobimise eest vastutav isik, kes koordineerib erinevate töötegijate tegevust, jälgib tähtaegadest kinnipidamist ning kontrollib kvaliteeti. Projektijuht suhtleb kliendi, ametkondade ning muude asjaosalistega, koostab hinnapakkumised, lepingud, ajakavad ja üleandmis-vastuvõtu aktid. Kaitseb kliendi huve ning jälgib, et projektlahendus vastaks parimal kujul kliendi soovile. Meie projektijuhid aitavad teid alates ideede genereerimisest ja teostatavusuuringutest kuni projekti üleandmiseni tellijale; nõustavad teid ehituse vältel ning teevad autorijärelevalvet. Kui ehitis on valmis, vastame jooksvalt ehitise eksplutatsiooni puudutavatele küsimustele. Ehitise eluea lõppedes pakume võimalikud lahendusvariandid ehtise eluea pikendamiseks või lammutamiseks ja uue ehitamiseks. Telli projekteerimise projektijuhtimine alates idee sünnist kuni ehitise eluea lõppemiseni meilt. Aitame sind ka 20 aasta pärast!

  TEENUSED

  • Autorijärelevalve
  • Omanikujärelevalve

  Tänapäevases äri- ja ehitusruumis tegutseb „ehitusettevõtteid“, kelle ärimudeli tõttu võib parim lahendus kaduma minna. Et meie projektidega nii ei läheks, teostame autorijärelevalvet kõikidel oma projektidel. Projektide teostajatel on lisaks kvaliteedile oluline ka hind, mistõttu tehakse kõikvõimalikke lihtsustusi – muudetakse ehitustehnoloogiaid, materjale jne. Materjali kvaliteedi langusega võib lüheneda ehitise eluiga ning ehitis, mis on võib-olla planeeritud 50. aastaks, peab vastu hoopis 30 aastat või veel halvemal juhul ainult garantiiperioodi. Kvaliteedi ja eluea langemise vältimiseks on annab autorijärelevalve märku, millised muudatused või lihtsustused millistel tingimustel teha võib.

  Pakume omanikujärelevalve teenust teiste ettevõtete poolt koostatud ehitusprojektidele. Omanikujärelevalve teostaja on projekteerijast ja ehitajast sõltumatu spetsialist, kes kontrollib objektil viibides ehitamise nõuetele ja projektile vastavust, tagades sellega ehituse kvaliteedi ja seaduslikkuse. Töötame selle nimel, et Sinu ehitis peaks vastu aastakümneid, mitte ainult garantiiperioodi.

  TEENUSED

  • maastikumudelid;
  • 3d pildid;
  • videod ning 360 kraadised panoraamid;
  • virtuaalreaalsus;
  • fotode töötlus

  Omame professionaalseid arhitekte ja maastikuarhitekte. Nende abiga valmivad ehitistest visualiseeringud, mida võid vajada rajatava ehitise eksponeerimiseks. Tihti on ehitusprojektid nii keerulised, et teiste erialade inimesed neist aru ei saagi. Selgitustööks on visualiseeringutest palju kasu. Lähtuvalt kliendi soovist ja vajadusest, on igale projektile võimalik tellida esitlusteks täiendavaid 2D ja 3D jooniseid, töödeldud fotosid ja palju muud. Teenuse maksumus sõltub detailsusest ja loodava pildi reaalsusest. See teenus on sulle, kui:

  • soovid oma ideed läbi visualiseeringu veel kujundada;
  • soovid projekteeritavat ehitist kellelegi müüa;
  • soovid ise oma idees kindel olla.

  Arhitekte ja maastikuarhitekte kasutame kõikides oma projektides, sellega tagame iga ehitise sobimise keskkonda.

  TEE IDEEST TULEMUSENI

  Teeme kõik, et tulemus oleks parim!

  TEGEVUSVALDKONNAD

  maastikuarhitektuur
  Maastikukuarhitektuur

  Lähtume põhimõttest, et keskkond, mida loome, peab hea välja nägema. Kõigil, kes meie loodud keskkonnas viibivad, peab hea olla olema. Tahad ka, et sinu kodu ümbrus hea välja näeks? Miks mitte panustada maastikuarhitektuuri? Kaasame maastikuarhitektid kõikidesse meie projektidesse, võimalusel juba detailplaneeringute faasist alates, tagades projekteeritava objekti hea välimuse juba töö varasasemates etappides. Teeme ka töid, kus kujundus on ainueesmärk.

  vesiehitised
  Vesiehitised

  Oleme spetsialiseerunud sisevete vesiehitiste projekteerimisele. Saame Sind aidata, kui oled hädas üleliigse veega, vajad vett juurde, tahad oma veekogu kujundada, vees midagi kasvatada või soovid hoopis vett oma kasuks tööle panna.

  jänesekraav
  Maaparandus

  Ökonoomsed ja samas kindlad lahendused vee juurde- või ärajuhtimiseks. Maaparandus ehk melioratsioon on pinnase, veetingimuste või maastiku muutmine selle viljakuse suurendamise eesmärgil. Vajad maaparandust, kui maa on liiga kuiv või liiga märg, nii et miski seal kasvada ei saa, kui traktor maasse vajub või metsa alune on pidevalt liigniiske.

  hoone projekteerimine
  Hoonete projekteerimine

  Pakume teenuseid hoonete projekteerimise valdkonnas. Saad meilt tellida projekteerimist, ekspertiise, kui ka järelevalvet. Koostöös partneritega pakume hoonete projekteerimise terviklahendust. Koostame nii arhitektuurseid projekte kui ka tehnilisi kandekonstrutksioonide projekte kuni tööprojekti ja tootejoonisteni.

  Detailplaneeringud
  Detailplaneeringud

  Sul on maatükk ja soov seal midagi teha – millest alustada? Enne projekteerimist ja ehitama asumist tuleb sageli alustada detailplaneeringust.
  Meie büroo insenerid on tehniliste teadmistega planeerijatele abiks, mistõttu valmivad detailplaneeringud kiiremini.

  visualiseeringud
  Visualiseeringud

  “Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna”

  Oma soove võid ka rohkemate sõnadega kirjeldada, teeme selle põhjal igal juhul kenad pildid või video. Täpselt nii nagu Sulle vaja.

  TÖÖPAKKUMISED