DETAILPLANEERINGUD

  VÕTA ÜHENDUST

  Kristiina-Habicht-detailplaneeringud

  Kristiina Habicht

  Projektijuht

  • +372 7303735
  • kristiina[at]ibun.ee
  • Üldplaneeringud, maakonnaplaneeringud, detailplaneeringud
  • Teemaplaneeringud ja eriplaneeringud
  • Maastikukujundus, parkide hoolduskavad, dendroloogia ja muinsuskaitse eritingimused

  Detailplaneeringud

  Detailplaneeringute koostamine on Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ üks põhilistest teenustest. Meie tugevuseks on meeskond – kõik meie detailplaneeringud valmivad maastikuarhitektide ja inseneride koostöös, milles maastikuarhitektid ja arhitektid tagavad planeeritavate ehitiste maastikusse sobivuse ja insenerid toimivuse aga ka kulutõhususe. Iga detailplaneeringu koostamiseks paneme kokku unikaalse meeskonna, kes tagavad töö kvaliteedi ja sobivuse, prestiižsete ühiskondlike alade puhul ka unikaalsuse. Erinevate spetsialistide õigeaegne kaasamine aitab arendajatel soovitu normaalse ajakavaga ellu viia, ilma ümbertegemisteta. Näiteks detailplaneeringu käigus tuleb tihti lahendada erinevaid imbsüsteeme või looduslähedasi sademeveesüsteeme, milleks tuleb teha juba planeeringu käigus geoloogiline uuring ning kaasata hüdrotehnikainsenerid, kes aitavad vajaliku süsteemi eskiisina läbi mõelda ning nende toimivuseks vajalikud maaalad reserveerida. Näiteks uuselamukvartali detailplaneeringusse kraavituse planeerimine tähendab enamasti laiema, kui 12m teekoridori jätmist. Täpse laiuse saab, kui kraavitus on eskiisina inseneride poolt läbi mõeldud.

  Detailplaneeringu eesmärk

  Ruumilise planeerimise eesmärk on meid ümbritsevat keskkonda sihipäraselt ja jätkusuutlikult arendada. Planeeringuga määratakse konkreetse maa-ala maakasutus ja ehitustingimused ning antakse terviklik ruumilahendus. Olenevalt planeeringu tasemest (üleriigiline, maakonna-, üld- või detailplaneering, eriplaneering või teemaplaneering) sõltub ka selle detailsuse aste.

  Detailplaneeringute eesmärk on üldplaneeringute elluviimine ning planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine.

   

  Omame planeeringute koostamises laia kogemust– oleme teinud detailplaneeringuid üksikutele kruntidele, elamu-, tööstus-, logistika ja äripiirkondadele, sadamatele, puhkeladele ja muudele rekreatiivsetele aladele jne. mõned näited on toodud allpool. Peamiselt tegeleme detailplaneeringute koostamisega, kliendi soovidest lähtuvalt pakume ka konsultatsioone planeerimisküsimustes. Koostame ka detailplaneeringute eskiise.

   

  Detailplaneeringute koostamisel pakume täisteenust – aitame kliendi soovi vormida joonisteks ja seletuskirjaks ning läbida kogu planeeringuprotsessi, mille osaks on ka koostöö ametkondade, kohalike, ja tehnovõrkude valdajatega. Töö tehakse vastavalt planeerimisseadusele. Eesmärk on välja töötada sellesse piirkonda visuaalselt ja tehniliselt sobilik planeeringulahendus. Selleks kasutame kaasaaegseid töövahendeid, professionaalset tarkvara ning juba planeerimise käigus saavad meie maastikuarhitektid konsulteerida inseneridega, mis muuhulgas tagab ka hilisema detailplaneeringu teostatavuse aga ka õigeaegse valmimise.

   

  Kui sul on idee, võta meiega julgelt ühendust – aitame sind nõu ja jõuga, et parima lõpptulemuseni jõuda. Meilt detailplaneeringu tellides võid arvestada, et omame kogemusi ka hoonete ja rajatiste projekteerimises. See tähendab, et peale planeeringu lõppemist saad meilt tellida ka detailplaneeringus kajastatud ehitiste projekteerimise, projekti ekspertiisi või ka omaniku järelevalve. Lahendame ja mõtleme tulevastele probleemidele juba detailplaneeringu käigus, mis teeb tulevase projekteerimise lihtsamaks ning detailplaneeringus kajastatavad ehitised keskkonda sobivamaks.

  Detailplaneeringu hind

  Detailplaneeringu hind sõltub paljudest teguritest: tellija lähteülesandest ja selle detailsusest, ala suurusest ja asukohast, omavalitsusest, muudest huvigruppidest ning üleüldiselt planeeritava keerukusest. Keerulisemate ehitiste planeerimisel on vajalik kaasata vastavate erialade insenerid, kes juba detailplaneeringu käigus konsulteeriksid. Eriala inseneride kaasamine planeeringuprotsessi teeb küll töö kallimaks aga on eduka detailplaneeringu aluseks. Detailplaneeringu maksumus algab mõnest tuhandest aga võib küündida ka kümnetesse ja sadadesse tudandetesse. Eduka planeerimisprotsessi aluseks on asjakohased uuringud: geodeetiline mõõdistus, geoloogiline uuring, sademevee ja liiklusuuringud, dendroloogilised hindamised, mürauuringud jne. Looduskaunites kohtades tegutsedes tuleb arvestada ka keskkonnamõjude strateegilise hindamisega.

  Suurepärane tulemus algab suurepärasest meeskonnast!

  VALIK TEHTUD TÖÖDEST:

  Elamualade detailplaneeringud

  Vana-Ihaste elamurajoon
  Detailplaneering-Ranna-pst-36
  Kallaste elamurajoon
  Detailplaneeringute-koostamine-Kallaste-elamurajoon
  Elamuala Peipsi ääres
  Detailplaneeringute-koostamine-Oktoobri

  Sadamaalade detailplaneeringud

  Sõpruse silla paadisadam
  Detailplaneering-Sõpruse-silla
  Reku sildumisrajatis
  Detailplaneering-Reku
  Vana-Ihaste paadisadam
  Detailplaneeringud-Vana-Ihaste

  Puhkealade detailplaneeringud

  Kolkja puhkeala
  Detailplaneeringute-koostamine-Kolkja
  Peetrimetsa
  Detailplaneeringute-koostamine-Peetrimetsa
  Luunja puhkeala
  Detailplaneeringute-koostamine-Luunja

  Tööstusalade detailplaneeringud

  Kallaste tööstuspark
  Detailplaneeringute-koostamine-Kallaste-tööstuspark
  Ulila tööstus- ja ettevõtlusala
  Detailplaneeringud-Ulila
  Tööstusala Tartus
  Detailplaneeringu-kohustus-Rõõmu-tee

  Rohkem infot tehtud tööde kohta loe siit!

  Detailplaneeringute ülesanded on järgmised (Planeerimisseadus):

  • planeeringuala  kruntideks jaotamine;
  • krundi hoonestusala määramine;
  • krundi ehitusõiguse määramine;
  • detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine;
  • ehitise ehituslike tingimuste määramine;
  • ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine;
  • liikluskorralduse põhimõtete määramine;
  • haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;
  • kuja määramine;
  • kallasrajale avaliku juurdepääsu tagamine;
  • kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine;
  • müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine;
  • maaparandussüsteemide asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
  • loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmine ja kaitsevööndite määramine;
  • miljööväärtuslike alade, väärtuslike üksikobjektide ja väärtuslike põllumajandusmaade määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine, kui need ei ole üldplaneeringuga määratud;
  • ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine;
  • servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse märkimine;
  • arhitektuurivõistluse nõudega alade või juhtude määramine;
  • eraõigusliku isiku kinnisasjal asuva olemasoleva või kavandatava puhkeala avalikult kasutatavaks alaks määramise vajaduse märkimine;
  • eespool loetletud ülesannete elluviimiseks sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine;
  • põhjendatud juhul nendele ehitistele tingimuste seadmine, mille ehitamiseks ei ole detailplaneeringu koostamine nõutav;
  • muud käesolevas lõikes nimetatud ülesannetega seonduvad ülesanded.

  Detailplaneeringu protsess:

  Detailplaneeringu protsessi pikkus algab ca poolest aastast, keerukamad planeeringud võivad kesta aastaid. Sellise protsessi pikkus, käimashoidmine ja lõpuni viimine sõltub ettevõttest. Suurte planeeringute puhul on lisaks planeerijale vaja ka vastavaid projektijuhte. Detailplaneeringute pika iseloomu tõttu soovid, et neid viiksid läbi ettevõtted, kellel on meeskonda ja ajalugu, sest see tagab protsessi kindla ja eduka lõpetamise ka inimfaktorist tulenevatel asjaoludel.

  • Tellija soovi ja lähteülesandega tutvumine või lähteülesande koostamine koos Tellijaga;
  • Üldplaneeringu ja muude lähtematerjalidega tutvumine;
  • Detailplaneeringu algatamise taotlus ja lähteülesande täpsustamine;
  • Detailplaneeringule vajalike uuringute tellimine;
  • Detailplaneeringu eskiislahenduse koostamine;
  • Esmaste tehniliste tingimuste taotlemine;
  • Detailplaneeringu eskiisi täpsustamine ja esitamine omavalitsusele;
  • Detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine ametkondades;
  • Detailplaneeringu koostamine ja kooskõlastamine;
  • Detailplaneeringu esitamine vastuvõtmiseks;
  • Detailplaneeringu avalik väljapanek;
  • Detailplaneeringu kehtestamine.

  Spetsiifiliste teemade puhul koostame paralleelselt detailplaneeringuga ka ehitusprojekti. Kasutades õigeid spetsialiste ja meeskonda tagate endale täpselt sellise keskkonna nagu vajate, olgu selleks siis mahuka liiklusega linnaala, looduskaunis hajaasustus või unikaalne puhkeala.