HOONETE PROJEKTEERIMINE

  Valentina Pure

  Valdkonnajuht

  • +372 53419169
  • valentina[at]ibun.ee
  • Projekteerimise terviklahendused;
  • Hoonete arhitektuurne ja konstruktiivne projekteerimine;
  • Mõõdistusprojektid, uusehitised, ümberehitusprjektid, laiendusprojektid, lammutusprojektid, rekonstrueerimisprojektid;
  • Eskiisprojektid, eelprojektid, põhiprojektid, tööprojektid, tootejoonised;
  • Kandekonstruktsioonide projekteerimine;
  • Piirdetarindite projekteerimine;
  • Puit konstruktsioonide ja liimpuit konstruktsioonide projekteerimine;
  • Teras konstruktsioonide ja raudbetoon konstruktsioonide projekteerimine;

  HOONETE PROJEKTEERIMINE

  Meie misioon on koostada Teie planeeritavale hoonele või muule ehitisele võimalik parim ehitusprojekt, mis arvestab Teie soovide, vajaduste ja võimalustega ning samas sobib kokku ka ümbritseva keskkonnaga. Hea ja läbimõeldud hoone ehitusprojekt on eduka ehitustegevuse aga ka pärast ehitutöid toimiva eduka tegevuse alus.

  Pakume peaprojekteerimisteenust koos kõikide projekti osadega: arhitektuur, konstruktsioonid, küte, elekter, tuleohutus, välisruum jne. Teie olete tellijana meie kõige olulisem meeskonna liige. Teie soovide alusel aitame teid idee sõnastamisest, kuni hoone valmimiseni aga ka hiljem, kui vajate võib-olla juurdeehitust. Meie peaprojekteerijad ja valdkondade juhtivad spetsialistid on need kelle kogemusele saab loota ja keda tasub kuulata.

  EELESKIISID IDEE TEOSTATAVUSE HINDAMISEKS JA LÄHTEÜLESANDE KOOSTAMINE

  Juhuslikult kui te ei ole kindel mida ja kuidas on vaja, siis võite meie poole pöörduda ka lähteülesande koostamiseks. Juba lähteülesande käigus võime koostada eeleskiisid, mis on mõtte kujunemise ja edasiste hangete ja hoonete projekteerimise aluseks. Üldiselt on eeleskiisi eesmärk hinnata idee teostatavust ja võimalikke probleemkohti. Eskiiside tegemisel saab tellija kaasa mõelda ning veenduda, et see hoone mida ta ehitada tahab on täpselt sellise mahuga nagu tal vaja. Eskiisidest lähme projekteerimisega aga juba detilsemaks. Meie koostame ehitusprojekti vajadusel ka tööprojekti ja tootejoonisteni. Kogu teenus algusest lõpuni ühest kohast! Vajadusel koostame ka ainult arhitektuurse või konstruktiivse ehitusprojekti.
  Hoonete arhitektuurne ja konstruktiivne projekteerimine
  Hoonete arhitektuurne ja konstruktiivne projekteerimine

  HOONETE PROJEKTEERIMINE – MIS ON PROJEKTEERIMINE, MILLISED ON EHITUSPROJEKTI ETAPID?

  Projekteerimine on ehitise või selle osa arhitektuuri, konstruktsiooni ja tehnosüsteemide kavandamine nii, et see võimaldaks ehitist vastavalt soovitud tingimustele kasutada.

  Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis.

  Ehitusprojekt on ehitise püstitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks(rekonstrueerimiseks), lammutamiseks või tehnosüsteemide muutmiseks vajalikku ehitustehnilist infot sisaldav dokumentide kogum.

  Vastavalt Teie soovile koostame hoonete ehitusprojekte kolmes staadiumis või eskiisina:

  Eeleskiis/Eskiis

  Ehitusprojekti väljatöötamisele eelnev vabas vormistuses tehtud ehituslik kavand koos seda kirjeldava dokumendi kogumiga. Koostatakse sõltuvalt vajadustele ja soovidele, vajaliku detailsusega idee arendamiseks või esitlemiseks.

  Eelprojekt

  Eelprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuurilahendus ja insener-tehniliste lahenduste põhimõtted, mida tellija kooskõlastuse korral detailiseeritakse projekteerimise järgmistes staadiumites. Eelprojekt on ehitusloa saamise aluseks.

  Põhiprojekt

  Põhiprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuurilahenduste ja insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega, mis võimaldab määrata ehitise eelarvelist maksumust, korraldada ehitushanget ja koostada ehitamiseks hinnapakkumust.

  Tööprojekt

  Tööprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuurilahenduste ja insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega, mis võimaldab nõuetekohaselt ehitada ning koostada teisi ehitamisega seonduvaid dokumente, mille olemasolu peetakse vajalikuks.

  PAKUME EHITISTE ARHITEKTUURSET JA KONSTRUKTIIVSET PROJEKTEERIMIST

  Sõltuvalt ehitise keerukusest ja ehitaja pädevusest võib ehitamiseks piisata ka eel- või põhiprojektist. Üldiselt koostame hoone projektid vastavalt standardi
  EVS 932:2017
  detailsusele, kuid kokku leppida on võimalik ka teisiti, näiteks teha põhjalikum eelprojekt või põhiprojekt.

  Projekteerimise maksumus sõltub konkreetse ehitise keerukusest ja soovitavast mahust ehk iga töö on ainulaadne ning sellest lähtuvalt tehakse igale projekteerimissoovile detailne hinnapakkumine.

  Vajadusel vormistame ka ehitusloa ja muud dokumendid, mis on nõutavad ehitise püstitamiseks, hilisema kasutusloa või ka toetuse saamiseks.

  Peamiselt oleme keskendunud keskmiste ja suurte hoonete projekteerimisele (kuni tööprojekti ja tootejoonisteni): lasteaiad, koolid, tootmishooned, büroohooned, põllumajanduslikud ehitised (laudad, teraviljakuivatid jm.), elamud (eramajad, kortermajad ja ridaelamud) muud erihooned. Projekteerime ka rajatisi: varjualused, laudteed, terrassid, vaatetornid, seikluspargid jne.

  Üsna tihti pöörduvad meie poole hädas kliendid sõnumiga, et kellegi kolmanda projekti on vaja ümber projekteerida või lõpuni projekteerida. Kõikide selliste ehitusprojektide puhul oleme saavutanud vähemalt 10% ehitusmaterjalide säästu, mis tuleneb ehituskonstruktsioonide üledimensioneerimisest. Heameelega koostame põhiprojekte või tööprojekte ka teiste lahendustele, kuid ideaalis eelistaks kohe algusest peale ise projekteerida. See on tellijale ka soodsam, sest ümberprojekteerimine tähendab, et tellija on projekti eest maksnud kaks korda.

  Koostöös partneritega pakume ehitiste projekteerimise terviklahendust:

  • hoonete ja rajatiste arhitektuursed ja konstruktiivsed projektid;
  • Hoonete eriosade projektid;
  • Uuringud: geodeetiline mõõdistamine, geoloogilised uuringud, teostusmõõdistamine, radooniuuringud;
  • Energiamärgis;
  • Elamud, puhkemajad, põllumajanduslikud ehitised, tootmishooned;
  • Korterelamud, bürood, avalikud hooned;
  • Moodulmajad ja elementmajad (sh tootmisjoonised);
  • Rajatiste arhitektuursed ja konstruktiivsed projektid, vaatetornid jne ;
  • Ehitusregistri andmete korrastamine.
  Hoonete projekteerimine
  TEHTUD TÖÖD
  Mäeküla tankla ehitusprojekt. EP, PP, TP (Töös);

  Ebapärli kasvatusjaama ehitusprojekt. EP, PP, TP (2023);

  Roheline 9 büroo ja ärihoone ehitusprojekt. Tööprojekt (2023);

  Viljandi lasteaed Karlsson kandekonstruktsioonid. TP+tootejoonised (2023);

  Roheline 7 büroo ja ärihoone ehitusprojekt. Tööprojekt (2022);

  Aretuse 6 katselauda rekonstrueerimisprojekt. Tööprojekt (2022);

  Vaksali tn 61 tootmishoone juurdeehitusprojekt. Eelprojekt (2022);

  Aknatehase kinnistu tootmishoone laiendusprojekt. Tööprojekt + tootejoonised (2022);

  Aruküla vaatetorni ehitusprojekt. Eelprojekt. (2021);

  Põhjaringi tn 2 Lao, tootmishoone ja büroohoone ehitusprojekt. Tööprojekt (2021);

  Alumiiniumitehase juurdeehitus. Tööprojekt (2021);

  Liivamäe lasteaia juurdeehituse kandekonstruktsioonide tööprojekt ja tootejoonised (2021);

  Veibri sadama ja sadamahoonete ehitusprojekt. (2021);

  Tooma talli ehitusprojekt. Põhiprojekt. (2021);

  Raba 18a büroo- ja laohoone ehitusprojekt. Insenertehnilised osad. Põhiprojekt. (2021);

  Rabarübliku lasteaia juurdeehituse kandekonstruktsioonide tööprojekt ja tootejoonised (2021);

  Tule 7 hoone ümberehitamine ja laiendamine sotsiaalmajaks ja päevakeskuseks. Ehituskonstruktsioonid. Põhiprojekt (2020);

  Rannametsa vaatetorni ehitusprojekt. Eelprojekt, tööprojekt (2020);

  Timuti 13 korterelamu ümberehitusprojekt (2020);

  Kiriku tee 2 büroohoone ehitusprojekt. Eelprojekt. (2020);

  Kassisilma 2 kinnistu logistikakeskuse ehitusprojekt. Eelprojekt, tööprojekt+tootmisjoonised (2020);

  Mustjõe gümnaasiumi konstruktsioonide ehitusprojekt. Eelprojekt ja põhiprojekt. (2020);

  Kassisilma 6 laohoone kolmanda etapi ehitusprojekt. Tööprojekt. (2019);

  2019 a. valminud hoonete valdkonna projektid 23 tk

  Kalevipoja muuseumi ehitusprojekt. Põhiprojekt (2019);

  Soomaa külastuskeskuse ehitusprojekt. Põhiprojekt (2019);

  Valma seikluspargi majutushoone laiendusprojekt. Eelprojekt (2019);

  Ulila keskuse ümberehitusprojekt. Põhiprojekt. (2019);

  Roosi 45a kortereramu ümberehitusprojekt. Eelprojekt (2019);

  Roosi 45 kortereramu ümberehitusprojekt. Eelprojekt (2018);

  Vudila mängumaa lastelaagri ehitusprojekt. Eelprojekt (2018);

  Kalevipoja muuseumi ehitusprojekt. Eelprojekt (2018);

  Voore Põhikooli lasteaia osa ehitusprojekt. Põhiprojekt. (2018);

  Kadrina mõisahoone ümberehitusprojekt. Põhiprojekt. (2018);

  Eramuprojektid 2018 – (16 tk)

  Puidust elementmajade tootejoonised 2018 – 5 tk;

  Eramuprojektid 2017 – 17 tk;

  Värska sadama ehitusprojekt. Põhiprojekt. (2017);

  Räpina sadama teenindushoone ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

  Ranna kinnistu kalamajandushoone laiendamise ehitusprojekt. Eelprojekt (2017);

  Puiestee tn 16 viilhalli ehitusprojekt. Eelprojekt (2017);

  Puiestee tn 16 tööstushoone ehitusprojekt. Eelprojekt (2017);

  Eesti Alkoholi- ja karastusjoogi tööstuse Teemapargi muuseum. Põhiprojekt (2017);

  Mukri vaatetorni rekonstrueerimine. Tööprojekt (2016);

  Simisalu vaatetorni rekonstrueerimine. Tööprojekt (2016);

  Majakivi vaatetorni rekonstrueerimine. Tööprojekt (2016);

  Endla järve vaatetorni rekonstrueerimine. Tööprojekt (2016);

  Polli SPA eskiisprojekt (2016);

  Polli külalistemaja ehitusprojekt. Põhiprojekt (2016);

  Reku jõesadama ehitusprojekt. Eelprojekt (2016);

  Mäeotsa sauna ja puhkekeskuse ehitusprojekt. Eelprojekt (2016);

  Viitina hüdroelektrijaama ehitusprojekt. Põhiprojekt (2013-2014).