Looduspõhised lahendused – hüdrotehnikute ja maastikuarhitektide koostööst!

13.-17. mail osalesid Eesti Maaülikooli hüdrotehnikainsenerid Alo Konist, Raul Kirs ja Ottar Tamm koostöös Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ maastikuarhitekti Kristiina Habichti ja looduspõhiste lahenduste konsultandi Kadi Tuulega linnaplaneerimise- ja innovatsiooniteemalisel võistleval mõttetalgul „LifeHack Valmiera“, mille fookuses oli pakkuda välja looduspõhiseid lahendusi muutuva kliimaga kohanemiseks Lätis Valmiera linnas. Mõttetalgud korraldati „Life“ programmi raames, ja seda toetasid ka mitmed Eesti asutused.

Rahvusvahelisel üritusel saavutati hüdrotehnikute ja maastikuarhitektide ühistöös auhinnaline teine koht. Huvitaval kombel tuli Lätis toimuval üritusel ka esimene koht Eestisse. Õnnitleme võitjaid!

Meeskonnad valisid Valmieras oma projektaladeks erinevad korraldajate poolt välja pakutud probleemkohad ja pakkusid neile erinevaid insenertehnilisi ja maastikukujunduslikke lahendusi.

Meie meeskond valis projektalaks Valmieras Koiva jõe vasakkalda, mille maastikuarhitektuurne ja insenertehniline lahendus sisaldas endas nii keskkonnahariduslikke ja rekreatiivseid lahendusi aga ka ulatuslikku parkimisalade sademevee- ja kuumasaarte probleemide leevendamise lahendusi, ehk looduslähedasi sademeveesüsteeme (SUDS süsteeme).

Looduslähedaste lahenduste vajadus linnades on laialdane!

Looduslähedased sademeveesüsteemid kvalifitseeruvad enamasti erinevateks vesiehitisteks, mille tehnilise projekteerimise oskus on hüdrotehnikutel, ning linnakeskkonna väärilise kujundamise oskus maastikuarhitektidel. Ilusa ja töötava lahenduse saamiseks on koostöö nende kahe eriala vahel vältimatu. Teatud tööde puhul on mõistlik kaasata ka muid vajalikke spetsialiste. Nimetatud looduslähedaste sademeveesüsteemide projekteerimiseks piisavat haridust inseneeria valdkonnas saab omandada Eestis vaid Eesti Maaülikoolis Vesiehituse ja veekaitse erialal.

 

Konkurssi töö algas probleemide kaardistamisega, millele järgnes keskkonda sobivate ideede genereerimine paralleelselt sademevee mudelarvutustega, et esmalt valida välja konkreetsele alale sobilikud ja toimivad lahendused, mis oleksid ka ehitushinna osas tehtavad, mitte sahtlisse pandavad. Sademevesi koguti kokku nii traditsiooniliste torusüsteemidega, kui ka looduslähedaste lahendustega. Enne sademevee suublaks olevasse Koiva jõkke juhtimist kasutati eesmärkide saavutamiseks erinevaid ülevooludega vesiehitisi, nagu sademevee puhveralasid ning imbfunktsiooniga kanaleid, aga ka olemasolevat vanajõge, kus sademevesi, taimestiku mõjul puhastub ja koos erinevate rekreatiivsete lahendustega maastikuelamusi pakub. Puhverala ja vanajõgi mängivad lisaks veel olulist rolli nii kuumasaarte probleemi leevendamises kui ka ajutiste veehoidlatena, mis aitavad vältida ülekoormust ja uputusi teistes juba olemasolevates probleemsetes sademeveesüsteemides. Teatavasti toimub vabas keskkonnas vee aurustumine, mille raames kulutatakse energiat ning temperatuur langeb. See on ka üks põhjus, miks tuleks linnakeskkondadesse rajada erinevaid, sademeveesüsteemina toimivaid rekreatiivseid vesiehitisi.

Valmieral on palju sarnasust Tartuga

Valmiera puhul saab tõmmata paralleele nii Tartu aga ka muude Eesti linnadega, kus linna läbib samuti jõgi. Vaatamata linna läbivale jõele eksisteerib ikkagi liigsest kõvakatendist ning vähesest rohelusest tekkiv kuumasaare probleem, mõjudes linnaelanike elukeskkonna kvaliteeti alandava tegurina. Samuti nagu Lätis, on ka meil aktuaalne vajadus vähesele ja igavalt mõjuvale linnahaljastusele lisada uut rekreatiivset väärtust tänapäevaste läbimõeldud kujunduslike ja insenertehniliste lahenduste abil. Looduspõhised lahendused, toovad  leevendust kliimamuutustest tulenevatele probleemidele, edendavad keskkonnaharidust ning pakuvad iluelamust nii oma enda inimestele kui ka turistidele. Hästi läbimõeldud looduslähedased sademeveesüsteemid on kindlasti hea võimalus linnakeskkonda inimsõbralikuks muuta. Looduslähedased süsteemid on viis vältida juba valmis ehitatud torustike ümberehitamisi tulenevalt suuremast veekogusest.

Meie võistlusmeeskonna tugevuseks oli hästi komplekteeritud, varasema rahvusvahelise kogemusega koosseis. Eestis maastikuarhitektina töötav Kadi Tuul on lisaks Eestis omandatud haridusele sellel aastal kaitsmas oma magistritööd Soomes rakendusülikoolis (Häme University of Applied Sciences), kus põhifookuses on rohemajanduslahendused, sh kestlikud looduspõhised lahendused maastikus ning inimeste heaolu. Hüdrotehnika poolelt omas mitmekülgset rahvusvahelist kogemust  Ottar Tamm, kellel on Eesti Maaülikooli hüdrotehniku taustale lisaks ka arvestatavad kogemused Tšehhist (Czech University of Life Sciences Prague) ja Soomest (Aalto University). Töö tulemus saavutati kahe eriala heas koostöös.

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ on Eestis nr 1 looduspõhiseid lahendusi projekteeriv ettevõte nii maastikuarhitektuuri, kui ka hüdrotehnika valdkonnas. Meie soovitus arendajatele  ja omavalitsustele on looduspõhistele projektlahendustele mõelda juba planeeringute käigus. Palneeringutesse tuleb kaasata lisaks maastikuarhitektidele ka VK kutset omavad hüdrotehnikainsenerid, Tehes pädevate spetsialistidega õiged otsused juba planeerimise käigus, jagub hiljem ehitusprojektide koostamisel looduspõhiste süsteemide projekteerimiseks ka reaalselt linnaruumi. Ohjatava sademevee väljaarvutatav kogus määrab lahenduste hüdrotehnilise põhimõtte ning vajatava maa-ala suuruse. Kui kehtivas planeeringus sademevee liikumist ja valgalasid ei ole kajastatud, tuleb eelprojekti staadiumis sademevee ohjamisele ning vertikaalplaneerimisele suuremat rõhku panna. Tuleb aga tõdeda, et kahjuks jõuavad meie kätte paljud tööd, kui nõuandeid on juba tükk aega eiratud ning on avaldunud ka sellest tulenevad täiendavad kulud.

Suur eelnev kogemus

Meie võistlusmeeskonna tugevuseks oli hästi komplekteeritud, varasema rahvusvahelise kogemusega koosseis. Eestis maastikuarhitektina töötav Kadi Tuul on lisaks Eestis omandatud haridusele sellel aastal kaitsmas oma magistritööd Soomes rakendusülikoolis (Häme University of Applied Sciences), kus põhifookuses on rohemajanduslahendused, sh kestlikud looduspõhised lahendused maastikus ning inimeste heaolu. Hüdrotehnika poolelt omas mitmekülgset rahvusvahelist kogemust  Ottar Tamm, kellel on Eesti Maaülikooli hüdrotehniku taustale lisaks ka arvestatavad kogemused Tšehhist (Czech University of Life Sciences Prague) ja Soomest (Aalto University). Töö tulemus saavutati kahe eriala heas koostöös.

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ on Eestis nr 1 looduspõhiseid lahendusi projekteeriv ettevõte nii maastikuarhitektuuri, kui ka hüdrotehnika valdkonnas. Meie soovitus arendajatele  ja omavalitsustele on looduspõhistele projektlahendustele mõelda juba planeeringute käigus. Palneeringutesse tuleb kaasata lisaks maastikuarhitektidele ka VK kutset omavad hüdrotehnikainsenerid, Tehes pädevate spetsialistidega õiged otsused juba planeerimise käigus, jagub hiljem ehitusprojektide koostamisel looduspõhiste süsteemide projekteerimiseks ka reaalselt linnaruumi. Ohjatava sademevee väljaarvutatav kogus määrab lahenduste hüdrotehnilise põhimõtte ning vajatava maa-ala suuruse. Kui kehtivas planeeringus sademevee liikumist ja valgalasid ei ole kajastatud, tuleb eelprojekti staadiumis sademevee ohjamisele ning vertikaalplaneerimisele suuremat rõhku panna.

“On aktuaalne vajadus vähesele ja igavalt mõjuvale linnahaljastusele lisada uut rekreatiivset väärtust tänapäevaste läbimõeldud kujunduslike ja insenertehniliste lahenduste abil”

Projektalaks jõeäärne promenaad ja selle lähiümbrus
Maastikuarhitekt-looduslähedased sademeveesüsteemid
Hüdrotehnikainsener - keskkonnaprojektid
Auhinna üleandmine hüdrotehnikutele Alo Konist ja Raul Kirs
Hüdrotehnikainsener - looduslähedased lahendused
Jaga sotsiaalmeedias: