MAASTIKUARHITEKTUUR

  MAASTIKUARHITEKTUURI JA MAASTIKUKUJUNDUSE VALDKONNA TEENUSED

  Maastikuarhitektuuri valdkonna teenuste hulka kuuluvad välisruumi ehitusprojektide ja kujundusprojektide koostamine ning projekti ekspertiiside koostamine. Projekti detailsuseks võib olla arvutiga või käsitsi tehtud  eskiis, mille eesmärk on idee edasi andmine või ka kruvide ja seibideni välja joonistatud detailne tööprojekt, mille järgi saab ehitada. Vahepeale jäävad projektistaadiumitest muidugi ka eelprojekt, millega taotletakse ehitusluba, aga ka põhiprojekt, mille detailsuse eesmärk on ehituseelarve määramine. Tihti algavad maastikuarhitektuursed projektid hoopis detailplaneeringu koostamisega. Detailplaneeringute koostamise kohta loe siit.
  Luunja aleviku puhkeala

  VÕTA ÜHENDUST

  Kristiina Habicht - maastikuarhitektuur

  Kristiina Habicht

  Valdkonnajuht

  • +372 730 3735
  • kristiina[at]ibun.ee

  “Parima elukeskkonna saame siis, kui juba planeeringu käigus, arvestame maastiku iseärasuste, selle ajalooliste ja kultuuriliste väärtuste ning unikaalsusega. Tänapäeva ühiskond väärib enamat, kui kahvatut muruplatsi!”

  • Mõisaparkide ümberehitamine ja dendroloogiline hindamine;
  • Puhkealade, matkaradade, tehisveekogude ja spordiväljakute kujundamine ning projekteerimine;
  • Büroohoonete ja Kortermajade haljastuse projekteerimine;
  • Teemaa haljastused, haljastuse arenduskavad ja hoolduskavad;
  • Detailplaneeringud;
  • Mänguväljakud, spordiväljakud;
  • Projekteerimise terviklahendused.

  MAASTIKUARHITEKTUURI ALAVALDKONNAD

  Matkarajad
  Matkarajad

  Tegeleme loodus-, õppe- ja matkaradade kujundamisega ning õpperadadel paiknevate rajatiste tehniliste lahendustega. Uue näo saavad sillad, platvormid…

  LOE TÄPSEMALT
  Mõisapargid
  Mõisapargid

  Koostame rekonstrueerimis- ja restaureerimisprojekte loodus- ja muinsuskaitsealustele parkidele. Omame muinsuskaitse litsentsi maastikuarhitektuurses…

  LOE TÄPSEMALT
  Puhkealad
  Puhkealad

  Pakume kompleksset lahendust puhkealade kujundamisel alates reljeefi kujundamisest kuni puhkeala rajatiste tehniliste projektideni. Aitame valida meie kliimasse sobiva ning…

  LOE TÄPSEMALT
  Tehisveekogu
  Tehisveekogud

  Koos vesiehituse inseneridega töötame välja lahenduse kõikvõimalike veekogude maastikusse sobitamiseks. Projekteerime voolusänge ja kaskaade, basseine…

  LOE TÄPSEMALT
  soe staadion
  Spordiväljakud

  Sport on Eestis alati olnud au sees ning meil on au selle traditsiooni jätkamisele kaasa aidata, luues uusi võimalusi sellega tegelemiseks, spordiväljakute näol…

  LOE TÄPSEMALT
  outdoor areas
  Maastikukujundus

  Kui vajad abi mistahes väliruumi kujundamisel- olgu see eraaed, sõiduauto- või karavaniparkla, mängu- või spordiväljak, puhkeala või niisama näotu…

  LOE TÄPSEMALT

  MIS ASI ON MAASTIKUARHITEKTUURNE EHITUSPROJEKT JA KUJUNDUSPROJEKT?

  Maastikuarhitektuurne projekt, ehk kujundusprojekt on valdavalt ehitusprojekti üks osa, mis koostatakse välisruumi kohta eraldiseisvalt või koos mõne muu ehitisega. Teatud juhtudel, kui ehitis insenertehnilisi lahendusi ei sisalda, võib maastikuarhitektuurne projekt olla ka eraldiseisev projekt.

  Nagu hoonete puhul, kus kunstilise poole eest hoolitseb arhitekt, on välisruumi puhul samamoodi – kunstilise osa eest vastutab maastikuarhitekt. Selleks et ilus ja kunstiline lahendus ajas püsiks, on enamustel juhtudel vajalik kaasata vastavate erialade insenerid. Kunstnik ei ole insener, küll aga käib iga ilusa ja esteetilise välisruumi lahenduse puhul kaasas ka inseneride meeskond, mis on meie meeskonna tugevuseks.

  Meie maastikuarhitektid, arhitektid ja erinevate erialade insenerid töötavad koos samas ruumis, mis tähendab, et meie maastikuarhitektid teevad inseneridega igapäevaselt koostööd, mistõttu lahenduste pikaajalisus on garanteeritud. Sama asi toimib ka vastupidi. Kaasame maastikuarhitekti praktiliselt igasse oma väliruumi projekti, mis tagab ka insenertehnilisele lahendusele ilusa välimuse.

  Näiteks mõne linna keskväljaku projekt, sisaldab kindlasti lisaks maastikuarhitektile ka katendite projekteerijat, sademevete torustike projekteerijat, valgustuse projekteerijat, mõne keerulisema rajatise puhul võib-olla ka arhitekti, ehituskonstruktorit või hüdrotehnika inseneri looduslähedaste sademeveesüsteemide projekteerimiseks.

  Tüüpilised välisruumi ehitusprojektid, kus maastikuarhitekt on tellija kõrval tähtsaim meeskonna liige: pargid, mõisapargid, puhkealad, tehisveekogud, spordiväljakud, tänavad, keskväljakud, matkarajad, aiad, haljasalad, looduslähedased sademeveesüsteemid(viibekraavid, puhveralad, vihmaaiad, katuseaiad jne), väljakud, spordirajad, mänguväljakud, välimööbel ja väikevormid, kortermajade või ärihoonete hoovid või tänavaruumi haljastus.

  Maastikuarhitektuuri ehitusprojekti hind sõltub projekteeritava ala eripäradest: nt kitsendustest, erinevate rajatiste vajadusest, arvust ja keerukusest. Tule konsultatsioonile! Meilt saad maastikuarhitektuuri, arhitektuuri  ja inseneeria samast kohast. Meie projektijuhid aitavad valida teie eesmärgi jaoks sobiliku teenuste hulga.

  Pargi teede katendid ja väikevormid
  Käiguteed ja trepid - Keila-Joa mõisa park
  Infopaviljon - väikevormide projekteerimine
  Vaikevormide projekteerimine - Sillamäe purskkaev

  MILLEST KOOSNEB MAASTIKUARHITEKTUURNE EHITUSPROJEKT JA KUJUNDUSPROJEKT?

  Maastikuarhitektuurse projekti ülesehitus on järgmine:

  • Ehitusprojekti üldosa;
  • Olemasoleva situatsiooni asendiplaaniline kirjeldus. Nt: ruumiline planeerimine, looduskaitseliste ja kultuuriväärtustega objektide väärtustamine ja säilitamine, tehnovõrkude koondinfo. Samuti ka olemasolevate ehitiste, teede ja haljastuse paiknemine, kujundus ja seosed ning uue projektlahenduse objektide vahelised seosed;
  • Tegevused haljastusega:
   • Tegevused olemasoleva haljastusega: säilitamine, harvendamine, raiete plaan, puude kaitse;
   • Uushaljastus (istutusalad, nõuded istutusaladele ja kasvupinnasele, haljastuses kasutatavate liikide määramine, taimmaterjali ja istikute omaduste kirjeldamine jne);
  • Teed ja platsid
   • Määratakse kindlaks põhilised liikumiskoridorid ja katendid
  • Ettepanekud valgustuse kujundusele;
  • Tehnovõrkudele sobilike koridoride määramine;
  • Mullatööd, sh sademevete ärajuhtimiseks vertikaalplaneerimine või mullatööd muude rajatiste tarbeks;
  • Koostöös hüdrotehnikainseneridega looduslähedaste sademeveesüsteemide kujundamine (SUDS);
  • Projekteeritakse välisruumi väikeehitised: maaala piirded, väravad, tugimüürid, paviljonid, pergolad, sillad, kergliiklusteed, valgustid, prügikastid, istepingid, skulptuurid, teetõkised, vee elemendid (nt purskkaevudee kujundus, taimekonteinerid, lastemänguväljakute inventar, väline spordi inventar, välised spordirajatised, terrassid, jalgrattahoidjad, trepid, lipumastid, mänguväljakud jne.

  TÖÖS OLEVAD MAASTIKUARHITEKTUURI SISALDAVAD PROJEKTID:

  Rannapungerja sadama ja külakeskuse ehitusprojekt, sh maastikuarhitektuur;

  Emajõe vabaujula ehitusprojekt, sh maastikuarhitektuur;

  Mäeküla tankla ehitusprojekt, sh maastikuarhitektuur.