ENERGIAMÄRGISED JA TERMOANALÜÜS

  HOONE ENERGIAMÄRGIS

  Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju tarbib hoone energiat. See hõlmab energiat hoone kütmiseks, sooja tarbevee valmistamiseks, ventilatsiooniks ning samuti tarbitud olmeelektrit (valgustus, seadmed jne).

  Energiamärgiseid on kahte erinevat tüüpi, mis on oma sisu poolest üksteisest täiesti erinevad.

  Energiamärgis projekteeritavale hoonele

  Tegemist on dokumendiga, mis on ehitusprojekti üks osa ning tõend selle kohta, et hoone on energeetiliselt piisavalt säästlik ning hoonele võib ehitusloa väljastada.

  Energiamärgis koostatakse energiaarvutuste põhjal ning arvutusteks kasutatakse spetsiaalset simulatsioonitarkvara, mille abil modelleeritakse projekteeritav hoone reaalsetesse kliimatingimustesse. Kliimatingimustes võetakse arvesse hoone asukohta Eesti territooriumil ning sellest sõltuvalt temperatuuri ja päikesekiirguse muutumist terve aasta lõikes ühetunnise sammuga. Arvutuste tulemusel saavad meie eksperdid teha projekteerijale ning omanikule ettepanekuid projekti muudatusteks, et saavutada hoone mõistlikku energiakasutust. Kui hoone ei vasta esialgsete arvutuste põhjal seadustes kehtestatud miinimumnõuetele, aitame leida koostöös projekteerija ja hoone omanikuga kõiki osapooli rahuldavad tehnilised lahendused.

  Täpsemalt võib kõne all oleva energiamärgise kohta uurida Majandus- ja taristuministri määrusest „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“.

  Energiamärgis olemasolevale hoonele

  Tegemist on sisuliselt „energiapassiga“, mis näitab, kui palju hoone reaalselt energiat on tarbinud, ehk see dokument peegeldab hoone reaalset energeetilist seisukorda. Olemasoleva hoone energiamärgis koostatakse möödunud aastate tarbimisandmete põhjal ning see dokument on nõutav, kui soovitakse hoonet või hoones asuvat korterit müüa või pikemaajalisele rendile anda.

  Olemasoleva hoone energiamärgisest saab täpsemalt lugeda Majandus- ja taristuministri määrusest „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

  HOONE TERMOANALÜÜS

  Termoanalüüse teostame vastavate kaamerate abil, mille tulemasena valmib termopilt. See on pilt hoonest, mis aitab tuvastada soojuskaod. Termokaameraga tehtud pildid näitavad pinnatemperatuuride erinevust, mille põhjal on võimalik anda hinnang hoone ehitustehnilisele seisundile ja peamistele soojaleketele. Samuti sobib termoülevaatus hästi ehitusjärgse kvaliteedikontrolli tegemiseks.

  Hoone välisfasaadi termopildi abil on võimalik tuvastada hoone külmasillad (vuugivahed, sokkel jmt); soojuskaod läbi avade (uksed, aknad) ja läbi avaraamide; halvasti soojustatud ja märgunud seinad.

  Siseruumide termopildi abil on võimalik tuvastada külmad seinaosad, kuhu võib tekkida kondentsvesi, mis omakorda on soodne keskkond hallituse tekkeks; ehitusvigadest tekkinud külmasillad; soojuskaod läbi avade (uksed, aknad); kohad mis on kehvasti soojustatud.

  Termopiltide analüüsi abil on võimalik planeerida vajalike ehitustöid, mis võimaldaksid küttekulusid vähendada ja parandada hoone sisekliimat.

  Kirjeldatud teenust soovitame ka neile, kes hakkavad valmisehitatud hoonet endale soetama. Enne ostu on temoanalüüsiga võimalik kindlaks teha hoone konstruktsioonide soojapidavuse seisukord ning sellest tulenevad lisainvesteeringud.

  PAKUME
  • Energiamärgise koostamine projekteeritavale hoonele;
  • Energiamärgise koostamine olemasolevale hoonele;
  • Hoone termoanalüüs.